EUROPÄISCHE GOLDPRÄGUNGEN SCHWEIZ BERN Stadt. Dukat oEUROPÄISCHE GOLDPRÄGUNGEN
SCHWEIZ
BERN

Stadt. Dukat o. J. (1772). 3,45 g. D./T. 487; Fb. 172.
VorzüglichStempelglanz
Exemplar der Auktion Leu 80, Zürich 2001, Nr. 157.


SIMILAR AUCTION ITEMS
Loading...